top of page

Telerau ac Amodau

Mae'r wefan hon yn eiddo i Reading Support for Parents Ltd ac yn ei gweithredu. Mae'r Telerau hyn yn nodi'r telerau ac amodau y gallwch ddefnyddio ein gwefan a'n gwasanaethau a gynigir gennym ni oddi tanynt. Mae'r wefan hon yn cynnig recordiadau, cyfieithiadau, fideos a thaflenni gwaith o eirfa a deunyddiau darllen Cymraeg i ymwelwyr. Trwy gyrchu neu ddefnyddio gwefan ein gwasanaeth, rydych yn cymeradwyo eich bod wedi darllen, deall, ac yn cytuno i gael eich rhwymo gan y Telerau hyn.

 

Perchnogaeth eiddo deallusol, hawlfreintiau a logos

Mae'r Gwasanaeth a'r holl ddeunyddiau sydd ynddo neu'n cael eu trosglwyddo drwy hynny, gan gynnwys, heb gyfyngiad, meddalwedd, delweddau, testun, graffeg, logos, patentau, nodau masnach, nodau gwasanaeth, hawlfreintiau, ffotograffau, sain, fideos, cerddoriaeth a'r holl Hawliau Eiddo Deallusol sy'n gysylltiedig â hynny. eiddo unigryw Reading Support for Parents Ltd neu wedi'i drwyddedu gennym ni.  Ac eithrio fel y darperir yn benodol yma, ni fernir bod dim yn y Telerau hyn yn creu trwydded o fewn neu o dan unrhyw Hawliau Eiddo Deallusol o'r fath, ac rydych yn cytuno i beidio â gwerthu, trwyddedu, rhentu, addasu, dosbarthu, copïo , atgynhyrchu, trawsyrru, arddangos yn gyhoeddus, perfformio'n gyhoeddus, cyhoeddi, addasu, golygu neu greu gweithiau deilliadol ohonynt.

Hawl i atal neu ganslo cyfrif defnyddiwr

Gallwn derfynu neu atal eich mynediad at y gwasanaeth yn barhaol neu dros dro heb rybudd ac atebolrwydd am unrhyw reswm, gan gynnwys os ydych yn torri unrhyw ddarpariaeth yn y Telerau hyn neu unrhyw gyfraith neu reoliadau perthnasol yn ein penderfyniad ni yn unig. Gallwch roi'r gorau i ddefnyddio a gwneud cais i ganslo'ch cyfrif a/neu unrhyw wasanaethau ar unrhyw adeg. Er gwaethaf unrhyw beth i'r gwrthwyneb yn yr uchod, mewn perthynas â thanysgrifiadau a adnewyddir yn awtomatig i wasanaethau taledig, bydd tanysgrifiadau o'r fath yn dod i ben dim ond pan ddaw'r cyfnod priodol yr ydych eisoes wedi talu amdano i ben.

Indemniad

Rydych yn cytuno i indemnio a dal [perchennog gwefan] yn ddiniwed rhag unrhyw alwadau, colled, atebolrwydd, hawliadau neu dreuliau (gan gynnwys ffioedd atwrneiod), a wneir yn eu herbyn gan unrhyw drydydd parti oherwydd, neu sy'n deillio o, neu mewn cysylltiad â'ch defnydd y wefan neu unrhyw un o'r gwasanaethau a gynigir ar y wefan.

 

Cyfyngu ar atebolrwydd

I'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, ni fydd [perchennog gwefan] ar unrhyw gyfrif, yn atebol am unrhyw iawndal anuniongyrchol, cosbol, achlysurol, arbennig, canlyniadol neu enghreifftiol, gan gynnwys heb gyfyngiad, iawndal am golli elw, ewyllys da, defnydd, data. neu golledion anniriaethol eraill, sy'n deillio o neu'n ymwneud â defnyddio'r gwasanaeth, neu anallu i'w ddefnyddio.

 

I'r graddau eithaf a ganiateir gan gyfraith berthnasol, nid yw Cymorth Darllen i Rieni yn cymryd unrhyw atebolrwydd na chyfrifoldeb am unrhyw (i) wallau, camgymeriadau neu anghywirdeb cynnwys; (ii) anaf personol neu ddifrod i eiddo, o unrhyw natur o gwbl, o ganlyniad i'ch mynediad i'n gwasanaeth neu'ch defnydd ohono; a (iii) unrhyw fynediad anawdurdodedig at neu ddefnydd o'n gweinyddion diogel a/neu unrhyw a'r holl wybodaeth bersonol a gedwir ynddynt.

 

Hawl i newid ac addasu Telerau

Er mwyn gallu newid eich Telerau heb ofyniad i dderbyn caniatâd a chymeradwyaeth y Defnyddwyr, rydym yn argymell cadw'r gallu i newid neu addasu'r Telerau yn ewyllys Perchennog y wefan.

Sampl:
Rydym yn cadw'r hawl i addasu'r telerau hyn o bryd i'w gilydd yn ôl ein disgresiwn llwyr. Felly, dylech adolygu'r tudalennau hyn o bryd i'w gilydd. Pan fyddwn yn newid y Telerau mewn modd perthnasol, byddwn yn eich hysbysu bod newidiadau sylweddol wedi'u gwneud i'r Telerau. Mae eich defnydd parhaus o'r Wefan neu ein gwasanaeth ar ôl unrhyw newid o'r fath yn golygu eich bod yn derbyn y Telerau newydd. Os nad ydych yn cytuno i unrhyw un o'r telerau hyn neu unrhyw fersiwn o'r Telerau yn y dyfodol, peidiwch â defnyddio na chael mynediad (na pharhau i gael mynediad) i'r wefan neu'r gwasanaeth.

 

Cynnwys a negeseuon e-bost hyrwyddo

Rydych yn cytuno i dderbyn negeseuon a deunyddiau hyrwyddo gennym o bryd i'w gilydd, drwy'r post, e-bost neu unrhyw ffurflen gyswllt arall y gallech ei darparu i ni (gan gynnwys eich rhif ffôn ar gyfer galwadau neu negeseuon testun). Os nad ydych am dderbyn deunydd hyrwyddo neu hysbysiadau o'r fath - rhowch wybod i ni unrhyw bryd.

Polisi Canslo

Os prynoch chi danysgrifiad blynyddol neu fisol trwy'r wefan, gallwch ganslo'ch tanysgrifiad unrhyw bryd. Mae Reading Support for Parents Ltd yn cynnig gwarant arian yn ôl 30 diwrnod i gwsmeriaid ein gwefan. Ar ôl 30 diwrnod, ni chynigir ad-daliadau.

I gael ad-daliad, anfonwch e-bostbeth@welshreading.com a darparu'r wybodaeth ganlynol:

 • Eich enw llawn

 • Eich cyfeiriad llawn

 • Rhif ffôn cyswllt

 • eich cyfeiriad e-bost

 • Y tanysgrifiad y gwnaethoch ei brynu (ac yr hoffech gael ad-daliad amdano)

 • Y dyddiad prynu

 • Enw Ysgol

Ar ôl derbyn eich cais am ad-daliad, byddwn yn prosesu eich ad-daliad cyn gynted â phosibl (caniatewch hyd at 14 diwrnod).

Polisi Preifatrwydd

Pa fath o wybodaeth rydym yn ei chasglu?

Rydym yn derbyn, yn casglu ac yn storio unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei rhoi ar ein gwefan neu'n ei rhoi i ni mewn unrhyw ffordd arall. Yn ogystal, rydym yn casglu'r cyfeiriad protocol Rhyngrwyd (IP) a ddefnyddir i gysylltu eich cyfrifiadur â'r Rhyngrwyd; Mewngofnodi; cyfeiriad ebost; cyfrinair; gwybodaeth cyfrifiadur a chysylltiadau a hanes prynu. Efallai y byddwn yn defnyddio offer meddalwedd i fesur a chasglu gwybodaeth sesiwn, gan gynnwys amseroedd ymateb tudalennau, hyd ymweliadau â thudalennau penodol, gwybodaeth am ryngweithio tudalen, a dulliau a ddefnyddir i bori i ffwrdd o'r dudalen. Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy (gan gynnwys enw, e-bost, pacleddyf, cyfathrebiadau); manylion talu (gan gynnwys gwybodaeth cerdyn credyd), sylwadau, adborth, adolygiadau cynnyrch, argymhellion, a phroffil personol.

 

Sut ydyn ni'n casglu gwybodaeth?

Pan fyddwch yn cynnal trafodiad ar ein gwefan, fel rhan o'r broses, rydym yn casglu gwybodaeth bersonol a roddwch i ni fel eich enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost. Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio am y rhesymau penodol a nodir uchod yn unig.

 

Pam rydym yn casglu'r wybodaeth hon?

Rydym yn casglu Gwybodaeth Bersonol a Phersonol o'r fath at y dibenion canlynol:

 1. Darparu a gweithredu'r Gwasanaethau;

 2. Rhoi cymorth parhaus i gwsmeriaid a chymorth technegol i'n Defnyddwyr;

 3. I allu cysylltu â'n Hymwelwyr a Defnyddwyr gyda hysbysiadau cyffredinol neu bersonol yn ymwneud â gwasanaeth a negeseuon hyrwyddo;

 4. Creu data ystadegol cyfanredol a Gwybodaeth Amhersonol agregedig a/neu a gasglwyd, y gallwn ni neu ein partneriaid busnes ei defnyddio i ddarparu a gwella ein gwasanaethau priodol; 

 5. Cydymffurfio ag unrhyw gyfreithiau a rheoliadau perthnasol.

 

Sut ydych chi'n storio, defnyddio, shaAil a datgelu gwybodaeth bersonol eich ymwelwyr safle?

Mae ein cwmni yn cael ei gynnal ar y llwyfan Wix.com. Mae Wix.com yn darparu platfform ar-lein i ni sy'n ein galluogi i werthu ein cynnyrch a'n gwasanaethau i chi. Gall eich data gael ei storio trwy storfa ddata Wix.com, cronfeydd data a chymwysiadau cyffredinol Wix.com. Maen nhw'n storio'ch data ar weinyddion diogel y tu ôl i wal dân.  

 

Mae'r holl byrth taliadau uniongyrchol a gynigir gan Wix.com ac a ddefnyddir gan ein cwmni yn cadw at y safonau a osodwyd gan PCI-DSS fel y'u rheolir gan Gyngor Safonau Diogelwch PCI, sy'n ymdrech ar y cyd gan frandiau fel Visa, MasterCard, American Express a Discover. Mae gofynion PCI-DSS yn helpu i sicrhau bod ein siop a'i darparwyr gwasanaeth yn trin gwybodaeth cardiau credyd yn ddiogel.

 

Mae Cymorth Darllen i Rieni yn gwerthu eich gwybodaeth ac ni fydd yn ei werthu, gan gynnwys cyfeiriadau e-bost.

 

Efallai y byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi am eich cyfrif, i ddatrys problemau gyda'ch cyfrif, i ddatrys anghydfod, i gasglu ffioedd neu arian sy'n ddyledus, i leisio'ch barn trwy arolygon neu holiaduron, i anfon diweddariadau am ein cwmni, neu fel arall yn angenrheidiol. i gysylltu â chi i orfodi ein Cytundeb Defnyddiwr, cyfreithiau cenedlaethol perthnasol, ac unrhyw gytundeb sydd gennym gyda chi. At y dibenion hyn efallai y byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost, ffôn, negeseuon testun, a phost post.

 

Os nad ydych am i ni brosesu eich data mwyach, cysylltwch â ni ynbeth@welshreading.com

 

Os hoffech: gyrchu, cywiro, diwygio neu ddileu unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch, fe'ch gwahoddir i gysylltu â ni ynbeth@welshreading.com

Polisi Cwcis

To gwella eich profiad ar ein gwefan, rydym yn defnyddio “cwcis”.  Ffeiliau testun bach yw cwcis sy'n cael eu storio ym mhorwr eich cyfrifiadur i fanylu ar eich dewisiadau. Nid yw cwcis, ar eu pen eu hunain, yn dweud unrhyw wybodaeth bersonol wrthym, oni bai eich bod yn dewis darparu'r wybodaeth hon i ni trwy, er enghraifft, ffurflen gyswllt.

Rydym yn defnyddio cwcis i ddeall defnydd y wefan ac i wella cynnwys ac effeithlonrwydd ein gwefan. Er enghraifft, efallai y byddwn yn defnyddio cwcis i bersonoli eich profiad ar ein tudalennau gwe (e.e. i'ch adnabod wrth eich enw pan fyddwch yn dychwelyd i'n gwefan).  Ar ben hynny, efallai y byddwn hefyd yn defnyddio cwcis i roi gwybod i ni am eich profiad ar ein gwefan.

Os ydych chi eisiau rheoli pa gwcis rydych chi'n eu derbyn, gallwch chi ffurfweddu'ch porwr i dderbyn pob cwci neu i roi gwybod i chi bob tro y bydd cwci yn cael ei gynnig gan weinydd gwefan. I ailadrodd, efallai y gwelwch na fydd rhai rhannau o'r wefan yn gweithio'n iawn os ydych wedi gwrthod cwcis.

Sylwch, os na fyddwch yn newid ffurfweddiad eich porwr yna byddwch yn derbyn cwcis a ddarperir gan y wefan hon yn awtomatig.

Ein Defnydd o Gwcis Porwr

Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon at y dibenion canlynol:

·    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58-58-bb3b
Tracio ymweliadau â thudalennau, trawiadau, termau chwilio, lleoliadau ymwelwyr ac ati yn ddienw at ddibenion ystadegol, sy'n ein helpu i wella ein gwasanaethau.

·     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 Diogelwch
Cynyddu diogelwch ar ein gwefan i atal gweithgarwch twyllodrus a diogelu eich gwybodaeth bersonol.

·     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5 Profiad defnyddiwr
Gwella profiad defnyddwyr megis negeseuon croeso personol.

Os oes gennych bryderon pellach, mae croeso i chi gysylltu â ni beth@welshreading.com

bottom of page